Browsing Category

Kho Sách Danh Nhân Thế Giới

Danh nhân thế giới là những nhân vật nổi tiếng, kiệt xuất, có cống hiến lớn lao cho công cuộc phát triển của thế giới, được lịch sử, dân tộc biết đến, ghi nhận và đánh giá cao; tiêu biểu, đặc trưng cho một dân tộc. Những danh nhân thế giới là những nhân vật có đóng góp xuất sắc không chỉ cho sự phát triển dân tộc mình mà còn cho sự phát triển chung của nhân loại;
Mỗi dân tộc, mỗi một nền văn hóa dân tộc có thể có nhiều danh nhân song có rất ít người đạt tới tầm cỡ danh nhân thế giới. Sự công nhận danh nhân thế giới thông qua tổ chức của Liên Hiệp Quốc là UNESCO, đó là sự đánh giá cao nhất đối với con người như một biểu trưng văn hóa, con người, nhân cách, cống hiến,…ở tầm cỡ quốc tế.
Sau đây là một vài danh nhân đặc sắc tiêu biểu cũng như những cuốn sách về cuộc đời họ.
– Lý Quang Diệu (Singapore)

SUBSCRIBE
Subscribe Now
Join our newsletter and get 30% off your next purchase
Get 30% OFF