Monthly Archives

March 2017

Lý Quang Diệu – Ông là ai?

Lý Quang Diệu là thủ tướng đầu tiên của nước cộng hòa Singapore, Ông đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1959 đến 1990, ông được xem là một chính trị gia có ảnh hưởng nhất tại đảo quốc này. Ông tiếp tục phục vụ trong chính phủ của thủ tướng Ngô…